Veličina pisma

Objavljen Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021.

10.03.2021

Promjene u stočarskim potporama:

 1. Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka

  Od 2021. godine minimalna godišnja isporuka mlijeka povećana je na 4.310 kg. Osim toga, obvezu dojava količina mlijeka imaju i gospodarstva koja izravno prodaju mlijeko, ili prerađuju mlijeko na gospodarstvu te također moraju zadovoljiti minimalnu količinu od 4.310 kg kao uvjet za ostvarivanje proizvodno vezane potpore za krave u proizvodnji mlijeka. Korisnici su dužni prijaviti količine izravno prodanog ili na gospodarstvu prerađenog mlijeka, do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec. Iznimno, za siječanj i veljaču 2021. godine, količine se prijavljuju do 15.-og ožujka.

  Obrazac za prijavu količina izravno prodanog, ili na gospodarstvu prerađenog mlijeka možete preuzeti ovdje.

  Obveza sudjelovanja u kontroli mliječnosti ostala je nepromijenjena, gospodarstva s 5 i više krava moraju biti u sustavu kontrole mliječnosti koju provodi HAPIH, dok gospodarstva s manje od 5 krava nemaju tu obvezu.

 2. Proizvodno vezana potpora za tov junadi

  U proizvodno vezanoj potpori za tov junadi povećana je gornja granica dobi prihvatljivih grla te su od 2021. godina za potporu prihvatljiva muška i ženska grla koja u trenutku izlučenja u JRDŽ-u nisu mlađa od 12 mjeseci niti starija od 30 mjeseci, i kod kojih je evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje u Republici Hrvatskoj ili izlučenje za izvoz.

  Osim toga, produljeno je i obvezno razdoblje tova na gospodarstvu korisnika na najmanje 250 dana za muška grla i najmanje 180 dana za ženska grla od dana dolaska grla na gospodarstvo do dana isporuke. Produljeno obvezno razdoblje tova od 250 dana za muška, odnosno 180 dana za ženska grla, primjenjuje se na grla isporučena od dana stupanja Pravilnika na snagu, dok se za grla isporučena od 01. siječnja 2021. godine do dana stupanja Pravilnika na snagu primjenjuje obvezno razdoblje tova na gospodarstvu od najmanje 120 dana.

 3. Proizvodno vezana potpora za krave dojilje

  Prihvatljiva grla za potporu su ženska grla koja nisu mliječne pasmine i križanci mliječnih pasmina, prisutna su na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan podnošenja zahtjeva za PVP za krave dojilje kao i prvoga dana nakon roka za zakašnjele zahtjeva, a u prethodnih 18 mjeseci od prvog dana nakon roka za zakašnjele zahtjeve imaju registrirano teljenje u JRDŽ.

  Razdoblje obveznog držanja prihvatljivih grla od 100 dana, kao i razdoblje obveznog držanja teladi od dva mjeseca, ostalo je nepromijenjeno.

 4. Proizvodno vezana potpora za ovce i koze

  Povećan je prosječan broj janjadi/jaradi po prihvatljivom grlu, te za 2021. godinu iznosi 0,8 umjesto dosadašnjih 0,6.

 5. Proizvodno vezana potpora Krmno proteinski usjevi

  Potpora se ostvaruje za sve krmno proteinske usjeve navedene u članku 44. stavak 2. Pravilnika, a korisnik je dužan držati barem jedno uvjetno grlo po prihvatljivom hektaru krmno proteinskih usjeva za stočnu hranu.
  Korisnici koji podnose zahtjev za krmno proteinske usjeve, a drže perad i/ili svinje, obvezni su dojavljivati brojno stanje svinja i/ili peradi u JRDŽ svakog prvog u mjesecu.

 6. Potpora za iznimno osjetljive sektore – Rasplodne krmače

  Za 2021. godinu propisano je da se u rasplodne krmače iz iznimno osjetljivih sektora ubrajaju i krmače izvornih pasmina.
  Osim toga, uveden je i dodatni kriterij prihvatljivosti za rasplodne krmače – minimalno 15 svinja u prometu po krmači. Minimalna poticana količina ostaje nepromijenjena – 6 krmača.

  Korisnici koji drže krmače izvornih pasmina, u dojavi brojnog stanja svinja na gospodarstvu u JRDŽ trebaju prijaviti ukupan broj krmača bez obzira na pasminu, a prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva podnijeti zahtjev i za rasplodne krmače i uzgojno valjane krmače.

  Uvjet od minimalno 15 svinja u prometu po krmači, kao ni minimalna poticana količina od 6 krmača NE PRIMJENJUJE SE na rasplodne krmače izvornih pasmina.