Veličina pisma

Označavanje goveda


Sustav obveznog označavanja i registracije goveda uspostavljen je na temelju Europskog propisa koji je u potpunosti prenesen u hrvatsko zakonodavstvo. Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (NN 108/2013) donosi pravila jedinstvenog označavanja svih goveda u Republici Hrvatskoj, postupke registracije označenih goveda i registracije premještanja goveda te uspostavu jedinstvene baze podataka. Jedinstveni registar goveda je ažurna, računalno vođena evidencija goveda iz koje su vidljivi podaci o rođenju, provedenom označavanju, uvozu, premještanju, uginuću, klanju i izvozu goveda.

Jedinstveni sustav označavanja podrazumijeva označavanje svakog goveda dvjema ušnim markicama na kojima je otisnut Jedinstveni životni broj goveda i to do 20. dana starosti ili ranije ukoliko govedo napušta gospodarstvo. Jednom aplicirana ušna markica ne smije se uklanjati ili mijenjati, a u slučaju gubitka aplicira se zamjenska ušna markica koja nosi isti Jedinstveni životni broj. Označavanje provode posjednici kojima je ovaj postupak odobren od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane, zatim ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarske službe te terenski djelatnici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Postupak označavanja i registracije obuhvaća osim samog apliciranja ušnih markica i upis podataka o označenom govedu u Jedinstveni registar goveda te izdavanje Putnog lista goveda.

Prilikom registracije goveda u Jedinstveni registar goveda, govedo se upisuje pod dodijeljenim Jedinstvenim životnim brojem, te se za svako govedo upisuje datum njegova rođenja, spol i pasmina, majka i otac ukoliko je poznat te podaci o posjedniku i gospodarstvu na kojem je govedo oteljeno. Registar sadrži i podatke o svakom premještanju goveda bilo da se radi o premještanju goveda na novo gospodarstvo, uginuću, odlasku na klanje ili izvozu. Prilikom spomenutih premještanja uz govedo uvijek mora biti njegov Putni list. Točna i pravovremena prijava svakog premještanja goveda temelj je za točnu i ažurnu bazu podataka o govedima, a za prijavu premještanja odgovoran je posjednik goveda.

Obveze posjednika goveda

Posjednik je odgovoran za pravilno i pravovremeno označavanje svih goveda na gospodarstvu. Dužan je prijavljivati sve podatke o premještanju goveda. Ima i obvezu vođenja Registra goveda na gospodarstvu u koji upisuje podatke o svim govedima na njegovu gospodarstvu te o svim promjenama vezanim uz premještanje goveda.

Često postavljana pitanja


Tko može označavati goveda?
Goveda mogu označavati posjednici osposobljeni za poslove označavanja, djelatnici HAPIH-a, ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarske službe.
Koji je rok u kojem tele mora biti označeno?
Tele mora biti označeno najkasnije do 20-tog dana starosti ili prije otpreme s gospodarstva ako se otprema prije 20-tog dana starosti.
Tko izdaje putne listove?
Putne listove izdaju ovlaštene veterinarske organizacije i HAPIH.
Tko izdaje duplikate putnih listova?
Duplikate putnih listova izdaje Ministarstvo poljoprivrede.
Tko naručuje zamjenske markice i u kojem roku?
Zamjenske markice naručuju ovlašteni označavatelji. Rok za zamjenu ušne markice je 28 dana od dana gubitka markice.
Što ako su podaci o grlima netočni?
Ispravak podataka posjednik može zatražiti putem ovlaštenog označavatelja ili veterinarskog inspektora.
Koje podatke može upisivati posjednik ovlašten za poslove označavanja?
Posjednik ovlašten za poslove označavanja može upisivati podatke o označavanju novorođene teladi, podatke o migracijama i naručivati zamjenske markice.
Koje podatke ne može upisivati posjednik ovlašten za poslove označavanja?
Posjednik ovlašten za poslove označavanja ne može upisivati podatke o uvozu, izvozu, uginuću i krađi/gubitku goveda.
Što su plutajuća goveda?
Plutajuća goveda su goveda koja imaju prijavljen odlazak s gospodarstva, ali nemaju upisan dolazak na drugo gospodarstvo ili klaonicu.
Kako mogu pregledavati podatke o grlima na svojem gospodarstvu?
Posjednik podatke o svojim grlima može pregledavati preko Aplikacije za posjednike. Da bi pristupio aplikaciji mora upisati serijski broj kartice i pin.

Kontakti


Služba za označavanje i registraciju životinja

Nives Božić

Tel: +385 1 3903 171

Danijela Batalo

Tel: +385 1 3903-194

Paula Uroić

Tel: +385 1 3903-170

Dokumenti