Veličina pisma

Označavanje ovaca i koza


Sustav jedinstvenog označavanja i registracije ovaca i koza započeo je s provedbom 2009. godine, i u skladu je sa Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (Zakon o zdravlju životinja). Delegirana Uredba, komisije (EU) 2019/2035 od 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje. Provedbena Uredba komisije (EU) 2021/520 od 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenata i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i Zakonom o zdravlju životinja, NN 152/2022.

Provedba sustava podrazumijeva označavanje ovaca i koza, ispis potvrde o označavanju, upis podataka u jedinstvenu bazu, prijavu i registraciju svakog premještanja ovaca i koza, te vođenje registra ovaca i koza na gospodarstvu.

Ovce i koze označavaju se s dva sredstva označavanja od kojih je jedno ušna markica s jedinstvenim životnim brojem, a drugo bolus elektronički transponder / elektronička markica koji su kodirani istim jedinstvenim životnim brojem koji stoji na ušnoj markici. Označavanje provode posjednici (subjekti) ovlašteni za označavanje ovaca i koza na svom gospodarstvu (objektu), veterinarske službe, ovlaštene veterinarske organizacije i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (Hapih). Ovca / koza mora biti označena do 9. mjeseci starosti ili prije napuštanja gospodarstva (objekta) rođenja. Ukoliko ovca ili koza napušta gospodarstvo (objekt) rođenja u dobi mlađoj od devet mjeseci i odlazi na klaonicu, dovoljno ju je označiti ušnom markicom.

Svaka ovca / koza nakon označavanja se upisuje u Jedinstveni registar ovaca i koza pod svojim Jedinstvenim životnim brojem. Jedinstveni registar ovaca i koza kao računalna baza podataka o svim ovcama i kozama u Republici Hrvatskoj sadrži datum rođenja, spol, pasminu i majku svake ovce i koze te podatke o njihovim posjednicima (subjektima) i lokacijama na kojima se nalaze kao i podatke o svakom premještanju ovaca i koza te njihovim izlučenjima. Iz registra je u svakom trenutku moguće za svaku životinju vidjeti njen put od rođenja odnosno uvoza do kraja života ili izvoza.

Premještanje ovaca i koza prijavljuje se ovlaštenim veterinarskim organizacijama na obrascu putnog lista za ovce odnosno koze koji sadrži podatke o trenutnom posjedniku (subjektu), podatke o novom posjedniku (subjektu) ili klaonici ukoliko životinje odlaze na klanje te popis svih životnih brojeva ovaca ili koza koje se premještaju. Premještanje podrazumijeva odlazak životinja na drugo gospodarstvo (objekt), odlazak na klanje, uginuće životinje, krađu ili gubitak ovaca ili koza, klanje životinja na gospodarstvu (objektu) za osobne potrebe te izvoz ovaca ili koza. Podatke o premještaju ovlaštena veterinarska organizacija upisuje u Jedinstveni registar ovaca i koza.

Obveze posjednika (subjekta) ovaca / koza

Posjednici (subjekt) ovaca i koza odgovorni su da svaka pojedina ovca i koza, odnosno cijelo stado bude označeno u propisanom roku i na pravilan način. Dužni su brinuti se da ovce i koze u prometu prati putni list. Na svom gospodarstvu (objektu) dužni su voditi Registar ovaca i koza na gospodarstvu u koji upisuju podatke o svim rođenim i označenim ovcama i kozama kao i podatke o njihovim premještanjima i izlučenjima. Jednom godišnje, svaki posjednik (subjekt) dostavlja u Jedinstveni registar ovaca i koza godišnju dojavu o brojnom stanju ovaca i koza na svom gospodarstvu (objektu).

Često postavljana pitanja


Gdje se moram prijaviti kako bi postao samostalni označavatelj ovaca / koza?
Za samostalno označavanje ovaca i koza na vlastitom gospodarstvu potrebno je poslati zahtjev na adresu elektroničke pošte: edukacije.oznacavanje@mps.hr. U zahtjevu treba navesti ime i prezime te Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva – JIBG i serijski broj identifikacijske kartice gospodarstva – IKG.
Gdje mogu kupiti sve što je potrebno za početak samostalnog označavanja ovaca i koza?
Sredstva za označavanje ovaca i koza i propisane obrasce možete nabaviti u područnom uredu HAPIH-a ili u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
Moram li označiti i registrirati i jednu ovcu ili kozu koju držim kao kućnog ljubimca?
Sve ovce i koze na gospodarstvu moraju biti označene bez obzira na njihov broj.
U kojem roku moram označiti životinje na gospodarstvu?
Ovca, odnosno koza mora se označiti u roku od 9 mjeseci od dana rođenja, a u svakom slučaju prije odlaska s gospodarstva na kojem je rođena i to ušnom markicom u desno uho i bolus elektronskim transponderom.
Koje životinje ne moraju imati bolus?
Bolus ne moraju imati životinje koje s gospodarstva rođenja idu direktno na klanje u klaonicu ili se kolju na gospodarstvu za potrebe vlastitog domaćinstva, a mlađe su od 6 mjeseci.
U kojem roku označena životinja mora biti upisana u JROK?
Nakon označavanja ovlašteni označavatelj ima rok od 7 dana za upis podataka s Potvrde o označavanju u JROK.
Mogu li na isti putni list upisati ovce i koze koje prodajem?
Na jedan putni list možete upisati samo jednu vrstu životinje, ovcu ili kozu.
Kada dođem na sajam ili izložbu – što radim sa svojim putnim listom?
Dolaskom na sajam ili izložbu posjednik ispunjeni putni list predaje odgovornoj osobi na sajmu, izložbi. Za sve životinje koje se otpremaju sa sajma, izložbe odgovorna osoba na sajmu izdaje novi putni list.
Kada prijavljujem uginuće ili klanje na gospodarstvu, moram li dostaviti i užne markice?
U slučaju uginuća ili klanja na gospodarstvu, posjednik je obvezan ispunjeni putni list s pripadajućim ušnim markicama dostaviti u ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
Kako mogu upisati godišnju dojavu brojnog stanja ovaca i koza na gospodarsvu?
Godišnju dojavu brojnog stanja ovaca i koza na gospodarstvu moguće je prijaviti upisom traženih podataka u aplikaciju za posjednike. Pristupni podaci za ulaz u Aplikaciju za posjednike su serijski broj kartice IKG i PIN.
Drugi način je slanjem popunjenog obrasca “Godišnja dojava brojnog stanja ovaca / koza na gospodarstvu” na upis u regionalne urede HAPIH-a ili u ovlaštene veterinarske organizacije. Navedeni obrazac nalazi se unutar “Registra ovaca / koza na gospodarstvu”, može se nabaviti u regionalnim uredima HAPIH-a ili u ovlaštenim veterinarskim organizacijama, a moguće ga je preuzeti ovdje.

Kontakti


Služba za označavanje i registraciju životinja

Nives Božić

Tel: +385 1 3903 171

Gabrijela Grđan Pranić

Tel: +385 1 3903-148

Ksenija Feljan Maroković

Tel: +385 1 3903-150

Dokumenti