Veličina pisma

Pčelarstvo


Pčelarstvo je tradicionalna grana poljoprivredne proizvodnje koja ima veliki značaj u gospodarstvu Republike Hrvatske. Važnost pčelarstva se očituje u dobivanju pčelinjih proizvoda – med, pelud, vosak, propolisa te matična mliječ koji se upotrebljavaju kao hrana i dodatak prehrani zbog svojih funkcionalnih svojstava. Ukupna vrijednost svih pčelinjih proizvoda je daleko manja od značaja i koristi od oprašivanja bilja. Medonosne pčele su najvažniji i najbrojniji prirodni oprašivači. Oprašivanjem sudjeluju u stvaranju dodatne vrijednosti u biljnoj proizvodnji te su tako u nekim segmentima biljne proizvodnje ključne. Jednako značajnu ulogu imaju i u oprašivanju samoniklog bilja čime pridonose očuvanju ukupne biološke raznolikosti. Uloga je pčela u ekosustavu značajna i stoga što se brojnost drugih prirodnih oprašivača smanjuje nestajanjem njihovih staništa intenziviranjem poljoprivrede, kao i uslijed primjene različitih sredstava za zaštitu bilja. Sve učestalije nepovoljne klimatske promjene dovode do gubitaka medonosnog potencijala koji dodatno zadaje poteškoće sektoru pčelarstva što dovodi do sve većih gubitaka pčelinjih zajednica.

U Republici Hrvatskoj se u sklopu tržišnih mjera pomoći sektoru pčelarstva kontinuirano provodi Nacionalni pčelarski program koji ima za  cilj stvaranje boljih uvjeta pčelarstva u Hrvatskoj te povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru. Provedba Nacionalnog pčelarskog programa se dijelom sufinancira sredstvima Europske unije. Prepoznajući značaj pčelarskog sektora na globalnoj razini EU je predložila povećanje svog doprinosa za programe potpore pčelarstvu svim državama članicama u prelaznom periodu koji se odnosi na 2021. i 2022. godinu te u okviru novog Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. godine.

Odjel izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta  pčelinjih proizvoda. Sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor pčelarstva, obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta pčelinjih proizvoda i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU, sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi drugih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini te izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima. Izravno je zadužen za praćenje stanja na domaćem tržištu te predlaganje primjerenih mjera, odnosno izradu i praćenje provedbe programa potpore u dijelu koji se odnosi na sektor pčelarstva. U procesu programiranja novih sektorskih intervencija u području pčelarstva u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. -2027. godine Republika Hrvatske kroz svoje mjere predlaže jačanje zaštite okoliša i klimatske politike te doprinos ciljevima Unije u području okoliša i klime poticanjem očuvanja oprašivača.

Odjel nadzire provođenje uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje naše jedine autohtone pasmine sive pčele (Apis mellifera carnica) uključujući njeno očuvanje te provodi postupak priznavanja uzgojnog udruženja i odobravanja uzgojnog programa iz područja pčelarstva.

Kontakti


Odjel za peradarstvo i pčelarstvo

Gordana Duvnjak

Tel: +385 1 3903 122

Ljiljana Štimac

Tel: + 385 1 3903 177

Nađa Lubina Malus

Tel: +385 1 3903 115

Ines Šilipetar

Tel: + 385 1 3903 175

Dokumenti


Poveznice