Veličina pisma

Peradarstvo


Peradarska proizvodnja je grana stočarstva koja ima veliki značaj u gospodarstvu Republike Hrvatske. Važnost peradarstva očituje se prvenstveno u proizvodnji mesa i konzumnih jaja, koje predstavljaju jedan od najefikasnijih i najbržih načina dobivanja visokokvalitetnih animalnih proizvoda za prehranu ljudi. Najčešći oblik proizvodnje peradskih proizvoda u Hrvatskoj organiziran je kroz velike poslovne sustave ili manje privatne kompanije u koje su uključeni uzgoj i držanje roditeljskih jata lakih i teških linija, proizvodnju jednodnevnog podmlatka, uzgoj pilenki za proizvodnju konzumnih jaja, proizvodnja konzumnih jaja, tov pilića, purića, pačića i guščića, kao i klaonice peradi. Na obiteljskim se gospodarstvima perad najčešće uzgaja samo za podmirenje vlastitih potreba za mesom i jajima, a puno rjeđe za ponudu tržištu pri čemu posljednjih godina sve veći značaj ima uzgoj izvornih pasmina peradi slobodnim načinom držanja čiji proizvodi ujedno postižu i višu cijenu od proizvoda dobivenih na konvencionalan način.

Odjel izrađuje prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provodi i prati provedbu propisa EU u području organizacije tržišta proizvoda peradarstva prvenstveno mesa peradi i jaja. Sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor peradarstva, obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta peradskih proizvoda i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU, sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi drugih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini te izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima. Izravno je zadužen za praćenje stanja na domaćem tržištu te predlaganje primjerenih mjera, odnosno izradu i praćenje provedbe programa potpore u dijelu koji se odnosi na sektor peradarstva. U budućem razdoblju u sektoru proizvodnje mesa peradi nužna su  ulaganja u obnovu i modernizaciju zastarjelih objekata te proširenje postojećih kapaciteta proizvodnje. U sektoru proizvodnje konzumnih jaja nužna su ulaganja u alternativne uzgoje kao što su podni uzgoj što iziskuje dodatna ulaganja u opremu ali i u nove kapacitete s obzirom da se alternativnim uvjetima držanja nesilica smanjuje ukupna proizvodnja jaja.

Odjel nadzire provođenje uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje peradi uključujući očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina peradi, te provodi postupke priznavanja uzgojnih udruženja i odobravanja uzgojnih programa iz područja peradarstva.

Kontakti


Odjel za peradarstvo i pčelarstvo

Gordana Duvnjak

Tel: +385 1 3903 122

Ljiljana Štimac

Tel: + 385 1 3903 177

Nađa Lubina Malus

Tel: +385 1 3903 115

Ines Šilipetar

Tel: + 385 1 3903 175