Veličina pisma

Govedarstvo


Govedarstvo je oduvijek bilo i zacijelo će uvijek biti jedna od ključnih grana poljoprivrede i kao takva ima višestruku gospodarsku važnost. Odvija se kroz proizvodnju mlijeka i proizvodnju mesa (proizvodnja teladi u sustavu krava tele te tov junadi). Govedarska proizvodnja u Republici Hrvatskoj prolazi kroz značajne strukturne promjene. Restrukturiranje je uočljivije u sektoru proizvodnje mlijeka nego u proizvodnji mesa, a očituje se kroz promjene broja primarnih proizvođača i karakterizirana je smanjenjem broja gospodarstava koja isporučuju mlijeko otkupljivačima, dok gospodarstva koja nastavljaju proizvodnju povećavaju isporuku mlijeka. Uz povećanje proizvodnje mlijeka na gospodarstvima dolazi do modernizacije farmi uvođenjem automatizacije i novih tehnologija. Uzgoj krava u sustavu krava tele obuhvaća značajan udio krava kombiniranih i mesnih pasmina čiji je broj u porastu.

Odjel za govedarsku proizvodnju i tržište prati i provodi provedbu propisa u području zootehnike i organizacije tržišta mlijeka i goveđeg mesa te priprema prijedloge propisa za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Odjel sudjeluje u izradi kratkoročnih i dugoročnih planova razvoja iz područja uzgoja i korištenja goveda na temelju pokazatelja stanja na tržištu goveda, goveđeg mesa te mlijeka i mliječnih proizvoda, koje redovito prati. Sudjeluje u izradi i provedbi posebnih propisa o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebno u dijelu koji se odnosi na sektor govedarstva, obavlja poslove i uređuje pitanja u području trgovinskih mjera uređenja tržišta govedarskih proizvoda i ostala horizontalna pitanja uređenja tržišta koja proizlaze iz odgovarajućih uredbi EU, sudjeluje u radu tijela europskih institucija, priprema službena stajališta, stručna mišljenja i prijedloge, daje ocjene stanja i sudjeluje u izradi drugih akata iz djelokruga za čiju provedbu izrađuje i predlaže provedbene propise na nacionalnoj razini te izvještava europske institucije o mjerama koje provodi sukladno posebnim propisima.

Odjel nadzire provođenje uzgojno selekcijskih mjera i genetske izgradnje goveda uključujući očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina goveda, te provodi postupke priznavanja uzgojnih udruženja i odobravanja uzgojnih programa iz područja govedarstva.

Kontakti


Odjel za govedarsku proizvodnju i tržište

Marica Maja Dražić

Tel: +385 1 3903 125

Aleksandar Kljujev

Tel: +385 1 3903 123

Dragica Duspara

Tel: +385 1 3903 151

Robert Bakota

Tel: +385 1 3903 163

Marijan Sučija

Tel: +385 1 3903 169