Veličina pisma

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

12.05.2022

Rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva produljen je do 1. lipnja 2022. godine.

Promjene u stočarskim potporama


MJERA 14 – Dobrobit životinja

1. Dobrobit životinja u peradarstvu – kategorije brojleri i purani – obveza dostave Međunarodnog tovarnog lista (CMR) za izvezene kljunove

Članak 11.

U članku 137. stavak 18. mijenja se i glasi:

18) Za korisnike koji podnose zahtjev za potporu za DŽP kategorije brojleri i purani, broj kljunova koji su završili proizvodni ciklus jednak je broju kljunova isporučenih na klanje i/ili izvoz s farmi upisanih u JRDŽ, evidentiranih u službenim evidencijama Ministarstva.

Korisnici su obvezni za izvezene kljunove dostaviti Ministarstvu do 15. siječnja 2023. godine Međunarodni tovarni list (CMR) koji sadrži podatke o broju kljunova, datumu i mjestu isporuke. Temeljem podataka upisanih na CMR dokumentu Ministarstvo utvrđuje prihvatljiv broj izvezenih kljunova brojlera i purana.

2. Obveza upisa ukupne podne površine smještajne jedinice objekta za uzgoj životinja u JRDŽ za korisnike koji podnose zahtjev za potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«, zahtjev »Povećanje podne površine za 10%« i zahtjev »Smanjenja gustoće naseljenosti«

Članak 12.

U članku 137. iza stavka 22. dodaju se stavci 23., 24., 25. i 26. koji glase:

(23) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu za područje dobrobiti »Poboljšani uvjeti smještaja«, zahtjev »Povećanje podne površine za 10%« i zahtjev »Smanjenja gustoće naseljenosti«, obvezni su do 15. listopada 2022. godine prijaviti u regionalnom uredu HAPIH-a ukupnu podnu površinu smještajne jedinice na objektu za uzgoj pojedine vrste životinja u svrhu upisa u JRDŽ. Upis se obavlja na temelju izjave korisnika. Nakon upisa HAPIH izdaje zapisnik kojeg potpisuje korisnik. Korisnik potpisom zapisnika jamči pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su podaci uneseni u JRDŽ istiniti i vjerodostojni.

(24) Poštivanje obveza iz zahtjeva »Povećanje podne površine za 10%« za kategorije životinja mliječne krave, tovna junad, krmače i nazimice, koze i ovce, Agencija za plaćanja provjerava temeljem broja životinja u JRDŽ-u svakog prvog dana u mjesecu i ukupne podne površine smještajne jedinice na objektu za uzgoj pojedine vrste životinja upisane u JRDŽ.

(25) Poštivanje obveza iz zahtjeva »Povećanje podne površine za 10%« za kategorije životinja telad, odbijena prasad, svinje za tov i nesilice te zahtjeva »Smanjena gustoća naseljenosti« za kategorije brojleri, nesilice i purani, Agencija za plaćanja provjerava temeljem broja životinja i njihove težine (živa vaga) na datume navedene u evidenciji iz članaka 142., 145., 147., 150., 151. i 152. ovoga Pravilnika i ukupne podne površine smještajne jedinice na objektu za uzgoj pojedine vrste životinja upisane u JRDŽ.

3. Obveza dostave Evidencija (obrasci 22., 23., 25., 26., 27. i 28.) Agenciji za plaćanja

(26) Korisnici iz stavka 25. ovoga članka obvezni su dostaviti na uvid evidenciju iz članaka 142., 145., 147., 150., 151. i 152. ovoga Pravilnika podružnici Agencije za plaćanja do 31. siječnja 2023. godine.