Veličina pisma

Obavijest korisnicima potpora u stočarstvu

03.06.2022

Poštovani poljoprivrednici,

želimo vas obavijestiti o novostima kod ostvarivanja potpora za životinje u 2022. godini, temeljem Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (Narodne novine“ broj 27/22. i 53/22.) u daljnjem tekstu (Pravilnik), kako slijedi:

I. Automatsko odustajanje kod mjera potpore za životinje

Sukladno članku 11. Pravilnika kod mjera potpore za životinje, prijava životinja u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) koje su napustile poljoprivredno gospodarstvo prije ili u tijeku perioda obveznog uzgoja, ujedno se smatra odustajanjem od zahtjeva za potporu za to grlo.
Odnosno, ako životinja koja je prijavljena za potporu napusti gospodarstvo korisnika potpore nakon podnošenja zahtjeva za potporu a tijekom perioda obveznog držanja, smatra se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu za tu životinju.

II. Automatsko nadomještanje životinja sukladno stanju u JRDŽ

Sukladno članku 170. kod potpora : Krave dojilje, Krave u proizvodnji mlijeka, Mliječne krave, Ovce i koze životinje se mogu nadomjestiti u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu do konca razdoblja obveznog uzgoja. Nadomještanje je moguće samo grlom koje zadovoljava kriterije propisane za traženu potporu na prvi dan obveznog držanja životinja i koje je prisutno na gospodarstvu tijekom cijelog perioda obveznog držanja, u skladu s člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 640/2014. Agencija za plaćanja će automatski provesti nadomještanje grla koje nije udovoljilo periodu obveznog držanja na gospodarstvu grlom koje zadovoljava kriterije u skladu sa stanjem u JRDŽ na dan odobravanja.
Odnosno, nadomještanje je moguće samo grlom koje je na gospodarstvu korisnika boravilo na prvi dan obveznog držanja životinja te je prisutno na gospodarstvu tijekom cijelog perioda obveznog držanja i zadovoljava kriterije propisane za traženu potporu. Ukoliko takvo grlo postoji na gospodarstvu, a za njega korisnik nije podnio zahtjev, Agencija za plaćanja će automatski provesti nadomještanje izlučenog grla tim grlom.

III. Administrativne kazne za životinje koje nisu pravilno registrirane i identificirane

Sukladno EU propisima, životinje koje nisu pravilno i pravovremeno označene i registrirane smatraju se životinjama kod kojih su utvrđene nesukladnosti i primjenjuju se administrativne kazne iz poglavlja 6. Pravilnika, Kontrole i administrativne kazne.

Pravilno označavanje i registracija životinja

Sukladno Pravilniku:

 1. upis životinja u JRDŽ i ostale propisane upisnike,
 2. pravovremena obavijest u JRDŽ o premještanju životinje vrste goveda i/ili ovce i koze u roku ne duljem od 7 dana nakon premještanja (dolazak i odlazak s i unutar gospodarstva), rođenja ili smrti životinja, u skladu s člankom 53. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 639/2014 i člankom 3. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/520 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja.Sukladno članku 36. Pravilnika kod Proizvodno vezanih potpora za životinje, u slučaju zakašnjelih obavijesti o premještanjima životinja prije razdoblja obveznog držanja, životinja je i dalje prihvatljiva za mjeru u dotičnoj godini zahtjeva ali se primjenjuje administrativna kazna za kršenje višestruke sukladnosti. U slučaju zakašnjelih obavijesti o premještanjima životinja nakon prvog dana razdoblja obveznog držanja, životinja se isključuje iz mjere za dotičnu godinu zahtjeva i primjenjuju se administrativne kazne iz poglavlja 6. Pravilnika, Kontrole i administrativne kazne.
 3. propisno označavanje stoke identifikacijom goveda/ovce i koze ušnim markicama ili, prema
  potrebi, drugim sredstvima identifikacije (bolus),
 4. vođenje Registara životinja na gospodarstvu, sukladno propisima o označavanju i registraciji životinja, koji trebaju sadržavati podatke o premještanju životinja iz popratnih dokumenata poput računa o kupnji i prodaji, potvrda o klanju, svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinje i, prema potrebi, putovnica za životinje ili dokumenata o kretanju životinja;
 5. posjedovanje putovnice za životinje ili dokumentacije o kretanju životinja.

Detaljna pojašnjenja:

GOVEDA

 • Sva grla na gospodarstvu moraju biti označena s dvije ušne markice najkasnije do 20.-og dana starosti ili prije otpreme s gospodarstva rođenja ako se otpremaju u dobi manjoj od 20 dana
 • Označavatelj je dužan ispuniti potvrdu o označavanju koju mora potpisati označavatelj i posjednik goveda, posjednik goveda mora čuvati jedan primjerak potvrde o označavanju
 • Podaci o označenim govedima moraju biti upisani u JRDŽ najkasnije treći dan od dana označavanja
 • Podaci o označenim govedima moraju biti upisani u Registar goveda na gospodarstvu
  najkasnije treći dan od dana označavanja
 • Ako govedo izgubi ušnu markicu ona mora biti naručena u roku od 4 dana od dana gubitka, a narudžbu izgubljene ušne markice posjednik potvrđuje popunjenim i potpisanim obrascem za narudžbu izgubljene ušne markice
 • Premještanje goveda s gospodarstva ili dolazak goveda na gospodarstvo posjednik je dužan prijaviti u JRDŽ najkasnije u roku od 7 dana od dana premještanja. Ako podatke o premještanju upisuje ovlaštena veterinarska organizacija, posjednik mora prijaviti premještanje veterinaru u roku od 4 dana od dana premještanja a veterinar ima obavezu podatke o premještanju upisati u JRDŽ u roku od 3 dana od dana zaprimanja obrasca prijave premještanja. Obrazac prijave premještanja mora biti potpisan od strane odlaznog i dolaznog posjednika. Veterinar mora na obrazac upisati datum prijema obrasca i jedan primjerak ovjerenog obrasca vratiti posjedniku.
 • Posjednik mora podatke o premještanju goveda upisati u Registar goveda na gospodarstvu u roku od 3 dana od dana premještanja
 • Posjednik mora na svom gospodarstvu čuvati pravilno ispunjen Registar goveda na gospodarstvu i svu dokumentaciju o označavanju i premještanju goveda (putne listove, prijave premještanja goveda, potvrde o označavanju, svjedodžbe o zdravstvenom stanju, uvozne certifikate, kupoprodajne račune, potvrde o klanju i uginuću goveda)

OVCE I KOZE

 • Sva ženska i muška grla na gospodarstvu moraju biti označena jednom ušnom markicom i bolusom najkasnije do starosti od 6 mjeseci ili prije otpreme s gospodarstva rođenja ako se otpremaju u dobi manjoj od 6 mjeseci. Ako se janjad/jarad otprema s gospodarstva rođenja direktno na klanje i u trenutku otpreme je mlađa od 6 mjeseci označava se samo jednom ušnom markicom.
 • Označavatelj je dužan ispuniti potvrdu o označavanju koju mora potpisati označavatelj i posjednik goveda, posjednik goveda mora čuvati jedan primjerak potvrde o označavanju
 • Podaci o označenim ovcama/kozama moraju biti upisani u JRDŽ u roku od 7 dana od dana označavanja
 • Podaci o označenim ovcama/kozama moraju biti upisani u Registar ovaca i koza na
  gospodarstvu najkasnije treći dan od dana označavanja
 • Ako ovca/koza izgubi ušnu markicu ona mora biti naručena u roku od 4 dana od dana gubitka, a narudžbu izgubljene ušne markice posjednik potvrđuje popunjenim i potpisanim obrascem za narudžbu izgubljene ušne markice
 • Premještanje ovaca/koza s gospodarstva ili dolazak na gospodarstvo, posjednik je dužan prijaviti u JRDŽ najkasnije u roku od 7 dana od dana premještanja. Podatke o premještanju ovaca/koza upisuje isključivo ovlaštena veterinarska organizacija, posjednik mora prijaviti premještanje veterinaru u roku od 4 dana od dana premještanja a veterinar ima obavezu podatke o premještanju upisati u JRDŽ u roku od 3 dana od dana zaprimanja putnog lista za ovce/koze. Obrazac putnog lista mora biti potpisan od strane odlaznog i dolaznog posjednika. Veterinar mora na obrazac upisati datum prijema obrasca i jedan primjerak ovjerenog obrasca vratiti posjedniku.
 • Posjednik mora podatke o premještanju ovaca/koza upisati u Registar ovaca i koza na gospodarstvu u roku od 3 dana od dana premještanja
 • Posjednik mora na svom gospodarstvu čuvati pravilno ispunjen Registar ovaca i koza na gospodarstvu i svu dokumentaciju o označavanju i premještanju ovaca/koza (putne listove, potvrde o označavanju, svjedodžbe o zdravstvenom stanju, uvozne certifikate, kupoprodajne račune, potvrde o klanju i uginuću)

VAŽNO:

 • Korisnici PVP ovce i koze dužni su prilikom registracije janjadi i jaradi u JRDŽ prijaviti životni broj majke za svako janje/jare.

Svako postupanje posjednika suprotno navedenim odredbama smatra se nepoštivanjem pravila višestruke sukladnosti te ima negativne učinke na ostvarivanje prava na potpore. Grla koja su prijavljena za potpore a nisu registrirana u propisanim rokovima i na propisan način, NISU PRIHVATLJIVA ZA POTPORU.