Veličina pisma

Registar farmi


Provedba sustava registracije farmi odnosno svih gospodarstava na kojima se drže domaće životinje, organizirana je u skladu s Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) kojim su definirane obveze posjednika domaćih životinja i način vođenja jedinstvene baze podataka. Registar farmi kao elektronička baza podataka uspostavljen je 2007. godine. Sadrži sve lokacije na kojima se nalaze domaće životinje u Republici Hrvatskoj i podatke o posjednicima životinja na svakom pojedinom gospodarstvu.

Posjednik, kao osoba odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja na gospodarstvu odgovoran je za prijavu i registraciju gospodarstva u Registar farmi. U Registar moraju biti upisane sve farme goveda, ovaca, koza i kopitara bez obzira na broj životinja, farme svinja s najmanje dvije svinje, farme peradi uključujući valionice, farme kunića, farme za uzgoj divljači, uzgajališta riba, rakova i mekušaca, pčelinjaci i pčelinje paše, objekti za poslovanje s reprodukcijskim materijalom domaćih životinja, stočni sajmovi i sabirni centri, lokacije na kojima se održavaju dražbe, izložbe, sportska natjecanja i javne smotre na koje se u tu svrhu dopremaju životinje, te ostale farme koje stavljaju životinje ili njihove proizvode u promet.

Osim podataka o posjedniku životinja i adresi lokacije na kojoj se one drže, u Registar farmi se bilježe i zemljopisne koordinate lokacije. U Registru je na taj način moguće praćenje životinja radi suzbijanja bolesti i provedbe naređenih veterinarskih mjera. Svaka lokacija u Registru je zabilježena pod Jedinstvenim identifikacijskim brojem gospodarstva (JIBG), a registrirano gospodarstvo dobiva Identifikacijsku karticu gospodarstva (IKG) koja je temeljni dokument i preduvjet za sustave obveznog označavanja životinja i praćenje njihova premještanja.

Procedura upisa u Registar farmi (RF)

Prva mogućnost je da se posjednik javi u područni ured Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Nakon toga djelatnik područnog ureda HAPIH dolazi na gospodarstvo i u suradnji s posjednikom ispunjava „Zahtjev za upis u registar farmi“ i obrazac „Dodatni podaci o gospodarstvu“, te bilježi zemljopisne koordinate gospodarstva. Ispunjeni obrasci dostavljaju se u Službu za Registar farmi, sljedivost sredstava za označavanje životinja i evidenciju peradi i pčelara gdje se gospodarstva upisuje u bazu podataka i dodjeljuje im se Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, JIBG.

Nakon upisa podataka izdaje se Identifikacijska kartica gospodarstva, dokument koji služi za identifikaciju posjednika i gospodarstva u okviru svih sustava u stočarstvu. Kartica sadrži JIBG koji je vezan za lokaciju i serijski broj kartice koji je vezan za posjednika na gospodarstvu. Identifikacijska kartica gospodarstva poštom se dostavlja na adresu posjednika.

Druga mogućnost je da se posjednik javi u ovlaštenu veterinarsku organizaciju i obavjesti ovlaštenog veterinara da nema registrirano gospodarstvo ili ovlašteni veterinar ima saznanje o neregistriranom gospodarstvu na kojem se drže domaće životinje.

I u ovom slučaju ovlašteni veterinar u Vetis aplikaciju upisuje “Nalog za upis farme”. Nakon zaprimanja naloga djelatnici područnih ureda HAPIH odlaze na novo gospodarstvo i u suradnji s posjednikom ispunjavaju “Zahtjev za upis u registar farmi” i obrazac “Dodatni podaci o gospodarstvu”, te bilježe zemljopisne koordinate gospodarstva. Ispunjeni obrazac dostavljaju u Službu za Registar farmi, sljedivost sredstava za označavanje životinja i evidenciju peradi i pčelara gdje se podaci o gospodarstvu upisuju u bazu podataka. Posjedniku se poštom uz Identifikacijsku karticu gospodarstva dostavlja i dopis koji sadrži PIN gospodarstva. PIN gospodarstva je tajni broj.

Posjednik uz upis serijskog broja Identifikacijske kartice gospodarstva i PIN-a može pregledavati sve podatke vezane uz svoje gospodarstvo putem aplikacije Posjednik.

Obveze posjednika domaćih životinja

Posjednik je dužan svaku promjenu podataka o gospodarstvu i posjedniku prijaviti u područni ured HAPIH unutar sedam dana od dana nastale promjene. Promjena se prijavljuje na obrascu “Zahtjev za promjenu podataka o farmi”. Po izmjeni podataka u Registru farmi izdaje se nova Identifikacijska kartica gospodarstva. JIBG ostaje nepromijenjen, a serijski broj kartice je novi. Izdavanjem nove kartice stara postaje nevažeća.
Posjednik je dužan u Registar farmi prijaviti i prestanak držanja domaćih životinja na gospodarstvu.

Često postavljana pitanja


Želim kupiti životinje, koje su moje obaveze?
Prije dolaska životinja potrebno je gospodarstvo upisati u Registar farmi.
Gdje mogu upisati gospodarstvo u Registar farmi?
Gospodarstvo se može upisati u Registar farmi u područnom uredu HAPIH.
Držim par svinja/ovaca/koza za osobne potrebe, moram li upisati gospodarstvo u Registar?
Svaki posjednik koji na gospodarstvu drži jednu ili više svinja, ovaca/koza, mora biti upisan u Registar farmi.
Predstavlja li registracija farme trošak za posjednika?
Posjednik ne snosi troškove registracije farme, kao niti izrade i dostave Identifikacijske kartice gospodarstva.
Mora li pčelinjak biti upisan u Registar farmi?
Pčelari i njihovi pčelinjaci moraju biti upisani u Registar farmi pri čemu je potrebno pčelinjak evidentirati u Evidenciji pčelara i pčelinjaka pri Hrvatskom pčerarskom savezu, budući da je ova Evidencija sastavni dio Registra farmi.
Kako mogu napraviti promjenu posjednika na gospodarstvu?
Svaka promjena podataka vezana uz osobe ili proizvodnju na gospodarstvo prijavljuje se u područnom uredu HAPIH.
Kako promijeniti naziv gospodarstva? Kako prijaviti promjenu proizvodnje ili dodati novu?
Promjena naziva gospodarstva, kao i svaka druga promjena podataka vezana uz osobe ili proizvodnju na gospodarstvo prijavljuje se u područnom uredu HAPIH.
Izgubio sam IKG (Identifikacijsku karticu gospodarstva), kako mogu dobiti novu karticu?
Zahtjev za duplikatom kartice ili izdavanje nove kartice s ispravljenim podacima može se podnijeti u područnom uredu HAPIH.
Na koji način mogu odjaviti gospodarstvo iz Registra?
Odjava posjednika ili zatvaranje cijelog gospodarstva radi se u područnom uredu HAPIH.
Da li maloljetna osoba može biti posjednik domaćih životinja?
Maloljetna osoba ne može biti posjednik domaćih životinja.
Što je pin i čemu služi?
Pin je četveroznamenkasti tajni broj putem kojeg svaki posjednik upisan u Registar farmi može pristupiti Aplikaciji za posjednike i pregledavati podatke o grlima registriranim na njegovom gospodarstvu.

Kontakti


Služba za Registar farmi, sljedivost sredstava za označavanje životinja i evidenciju peradi i pčelara

Davorin Pranić

Tel: +385 1 3903-174

Branimir Antoljak

Tel: +385 1 3903 172

Žaneta Peti

Tel: +385 048 279-078

Matija Tomašić

Tel: +385 048 279-078

Josip Premec

Tel: +385 048 279-054

Dražen Draganić

Tel: +385 48 279 054